Apurahojen hakeminen - Applying for grants

Sähköinsinööriliiton Säätiön apurahat 2021

Sähköinsinöörit - SIL ry on sähköalan insinöörien ammatillis-aatteellinen yhdistys. Yhdistyksen yhteydessä toimii Sähköinsinööriliiton Säätiö sr joka jakaa vuosittain apurahoja tukemaan sähkötekniikan tieteellistä ja käytännöllistä kehittämistä edistämällä sähköalan tutkimusta, koulutusta ja tuotekehitystä.

Vuoden 2021 apurahojen haku on nyt avattu.

Apurahoja myönnetään vuonna 2021 ABB Strömberg -rahastosta suomalaisille hakijoille ja Suomalais-Pietarilaisesta sähkötekniikan edistämisrahastosta, missä pääpaino on suomalaisissa opiskelijoissa ja tutkijoissa Pietarissa ja venäläisissä opiskelijoissa ja tutkijoissa Suomessa. Apurahaa voi hakea myös jatko-opintoihin tai tutkimukseen.

Vaihto-opiskeluun liittyvää stipendiä haettaessa tulee hakijan kotimaassa ja vaihtokohteessa suoritettavien opintojen liittyä SILin edustamiin aloihin: sähkö, elektroniikka, ICT, automaatio, valaistus tai energia. Apurahan myöntämisen edellytyksistä päättää Säätiön hallitus.

Hakeminen tapahtuu täyttämällä ja tallentamalla alla olevan lomakkeen ja liittämällä siihen tarvittavat liitteet. Pakollisina tietoina ovat seuraavat: henkilötiedot, opiskelupaikan ja vaihtokohteen tiedot, vaihtovuoden kustannusarvio sekä vaihtovuoden opintosuunnitelma. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan vaihtokohteen hyväksymispäätös ja kotimaan opiskelupaikan opintorekisteriote, josta näkyy suoritettujen opintojen opintopisteet ja arvosanat sekä niiden keskiarvo. Mikäli hakija ei ole saanut vielä hyväksymispäätöstä vaihdosta, voidaan hakemus käsitellä ehdollisena. Jos apurahaa haetaan tutkimukseen, on liitteenä oltava tutkimussuunnitelma ja selvitys tutkimuksen muusta rahoituksesta.

Suomalaisen apurahan hakijan toivotaan olevan Sähköinsinöörit - SILin jäsen.

Yksittäiselle hakijalle myönnettävän apurahan suuruus on 1 000 - 3 000 euroa riippuen Sähköinsinööriliiton Säätiöltä haettavien apurahojen kokonaismäärästä ja siitä, joutuuko opiskelija maksamaan itse vaihto-opiskelukohteen lukukausimaksut. Apurahan vastaanottaja vastaa mahdollisista stipendiin liittyvistä veroista.

Hakemus tulee lähettää viimeistään 5.2.2021.

Täytä alla oleva lomake.

Listätietoja: saatio@sil.fi


____________________________________________________

Grants from funds of the Association of Electrical Engineers 2021

Electrical Engineers - SIL is a professional association of electrical engineers. In connection with the association works the Foundation of the Finnish Association of Electrical Engineers. This foundation distributes annually grants to support the scientific and practical development of electrical engineering by promoting research, training and product development in the area of electrotechnology.

The Foundation of the Finnish Association of Electrical Engineers announces the 2021 grants to be applied for.

Grants will be awarded in 2021 from the ABB Strömberg Fund to Finnish applicants and from the Finnish-St. Petersburg Electrical Engineering Promotion Fund, where the focus is on Finnish students and researchers in St. Petersburg and Russian students and researchers in Finland. Scholarships can also be applied for postgraduate studies or research.

When the Grant is applied for exchange studies, both the studies of the applicant in his/her home country and in exchange destination must apply to the area of interest of the Association of Electrical Engineers: electricity, electronics, data communication, automation, lighting or energy. The Board of Directors of the Foundation will then decide on the qualifications to award the Grant.

The application is made by filling in and saving the form available below and attaching the necessary attachments. The obligatory information is the following: personal data, information on the place of study and the place of exchange, the cost estimate for the exchange year and the study plan for the exchange year.

Appendices for the Application must include the letter of acceptance from the exchange destination as well as extract from the study-register of the university/college in the applicant’s home country, where the credits and grades and the averages of the completed studies can be found. If the Grant is applied for research, the appendixes must include the research plan and details of any alternative funding for the research.

It is hoped that the Finnish applicant will be a member of Electrical Engineers - SIL.

The amount of the Grant for a single applicant is 1 000 - 3 000 euro, depending on the total amount of applications to the Foundation and whether the student himself/herself has to cover the tuition fee in the exchange destination. The recipient of the grant is responsible for possible taxes related to the grant.

The application must be sent by 5.2.2021.

Fill in the application form below.

More information: sil@sil.fi