Apurahojen hakeminen - Applying for grants

Sähköinsinööriliiton Säätiön apurahat

Sähköinsinöörit - SIL ry on sähköalan insinöörien ammatillinen yhdistys. Yhdistyksen yhteydessä toimii Sähköinsinööriliiton Säätiö, joka jakaa apurahoja tukemaan sähkötekniikan tieteellistä ja käytännöllistä kehittämistä edistämällä sähköalan tutkimusta, koulutusta ja tuotekehitystä. Apurahaa voi hakea myös jatko-opintoihin tai tutkimukseen.

Vaihto-opiskeluun liittyvää stipendiä haettaessa tulee hakijan kotimaassa ja vaihtokohteessa suoritettavien opintojen liittyä säätiön tukemiin aloihin: sähkö, elektroniikka, ICT, automaatio, vetytalous, valaistus tai energia. Apurahan myöntämisen edellytyksistä päättää säätiön hallitus.

Hakeminen tapahtuu täyttämällä ja tallentamalla alla löytyvän lomakkeen ja liittämällä siihen tarvittavat liitteet. Jos apurahaa haetaan opintoja varten, hakemukseen tulee liittää opiskelupaikan tai vaihtokohteen tiedot, opintojen kustannusarvio sekä opintosuunnitelma. Lisäksi tarvitaan mahdollisen vaihtokohteen hyväksymispäätös ja kotimaan opiskelupaikan opintorekisteriote, josta näkyy suoritettujen opintojen opintopisteet ja arvosanat sekä niiden keskiarvo. Mikäli hakija ei ole saanut vielä hyväksymispäätöstä vaihdosta, voidaan hakemus käsitellä ehdollisena. Jos apurahaa haetaan tutkimukseen tai tuotekehitykseen, on liitteenä oltava tutkimus- tai projektisuunnitelma ja selvitys tutkimuksen tai projektin muusta rahoituksesta.

Suomalaisen apurahan hakijan toivotaan olevan Sähköinsinöörit - SIL ry:n jäsen.

Yksittäiselle hakijalle myönnettävän apurahan suuruus on 1 000 - 3 000 euroa riippuen Sähköinsinööriliiton Säätiöltä haettavien apurahojen kokonaismäärästä ja siitä, joutuuko opiskelija maksamaan itse vaihto-opiskelukohteen lukukausimaksut. Apurahan vastaanottaja vastaa mahdollisista stipendiin liittyvistä veroista.

Hakemuksille ei ole määräaikaa. Apurahahakemuksia käsitellän Säätiön hallituksen kokouksissa neljä kertaa vuodessa.

Täytä alla oleva lomake.

Listätietoja: saatio@sil.fi


____________________________________________________

Grants from funds of the Association of Electrical Engineers

Electrical Engineers - SIL is a professional association of electrical engineers. In connection with the association works the Foundation of Electrical Engineers. This foundation distributes grants to support the scientific and practical development of electrical engineering by promoting research, training and product development in the area of electrotechnology. Scholarships can also be applied for postgraduate studies or research.

When the Grant is applied for exchange studies, both the studies of the applicant in his/her home country and in exchange destination must apply to the area of interest of the Association of Electrical Engineers: electricity, electronics, data communication, automation, hydrogen economy, lighting or energy. The Board of Directors of the Foundation will then decide on the qualifications to award the Grant.

Applying is done by filling in and saving the form available below and attaching the necessary attachments to it.

If the grant is applied for studies, the information of the place of study and/or place of exchange studies, the cost estimate of the studies and the study plan must be attached to the application. In addition, a decision on the acceptance of a possible exchange studies and an extract from the study register of the place of study in the home country, which shows the credits and grades of completed studies and their average, are also required.

If the applicant has not yet received an acceptance decision on the exchange, the application can be processed conditionally.

If a grant is applied for research or product development, a research or project plan and a report on other funding of the research or project must be attached.

It is hoped that the Finnish applicant will be a member of Electrical Engineers - SIL.

The amount of the Grant for a single applicant is 1 000 - 3 000 euro, depending on the total amount of applications to the Foundation and whether the student himself/herself has to cover the tuition fee in the exchange destination. The recipient of the grant is responsible for possible taxes related to the grant.

There is no deadline for applications. The decisions on awarded grants will be made at the Foundation’s board meetings four times a year.

Fill in the application form below.

More informationsaatio@sil.fi