Säännöt

SÄHKÖINSINÖÖRIT – SIL ry:n säännöt 

Nimi, tarkoitus ja toiminta 

1 § Yhdistyksen nimi on Sähköinsinöörit - SIL ry, ruotsiksi Elektroingenjörerna - SIL rf.  Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena koko maa. 

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on sähkötekniikan kehittäminen, sähköinsinöörien ammattitaidon ja alan arvostuksen kohottaminen sekä jäsentensä keskinäinen lähentäminen. Tätä yhdistys toteuttaa järjestämällä kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja ekskursioita, harjoittamalla ja tukemalla alaa koskevaa julkaisu-, standardoimis-, koulutus- ja tutkimustoimintaa, ottamalla osaa alaa koskevaan julkiseen toimintaan sekä olemalla yhteistyössä alansa muiden koti- ja ulkomaisten järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Yhdistys voi perustaa keskuuteensa sähkötekniikan erikoisaloja edustavia osastoja, joiden säännöt yhdistyksen hallitus vahvistaa näiden sääntöjen puitteissa. Samoin voidaan perustaa paikallisia osastoja. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Jäsenet 

3 § Yhdistykseen voi kuulua varsinaisia jäseniä, opiskelijajäseniä, eläkeläisjäseniä, kunniajäseniä sekä yritys- ja yhteisöjäseniä. Varsinaisen jäsenen tulee kuulua vähintään yhteen erikoisalaa edustavaan osastoon. 

4 § Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä sähkötekniikan tai sitä läheisesti sivuavan tekniikan alan diplomi-insinöörin, insinöörin, teknikon tai vastaavan tutkinnon suorittanut henkilö. Myös ulkomaisessa oppilaitoksessa suoritettu tutkinto voidaan hyväksyä yhdistyksen jäseneksi pääsyä varten, mikäli se vastaa Suomessa suoritettua alan tutkintoa. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu sähkötekniikan alalla ansioitunut henkilö. Opiskelijajäseneksi hyväksytään henkilö, joka on aloittanut opiskelunsa tiede- tai ammattikorkeakoulun tai yliopiston sähkötekniikkaan liittyvällä tai sitä sivuavilla aloilla. Opiskelijajäsen siirtyy varsinaiseksi jäseneksi tutkinnon suorittamista seuraavan vuoden alusta. Jäsenhakemus on osoitettava yhdistyksen hallitukselle, joka päättää jäseneksi hyväksymisestä. Hallitus voi hyväksyä yritys- ja yhteisöjäseneksi alalla toimivan oikeuskelpoisen yhteisön hakemuksesta tai kutsusta. 

5 § Yhdistys voi hallituksen yksimielisestä esityksestä kutsua kunniajäsenekseen sähkötekniikan alalla erityisesti ansioituneen henkilön. 

6 § Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen. Erotettu jäsen voi valittaa erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukselle, ja valitus on jätettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 14 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksi saamisesta. Jos vaatimusta ei esitetä sääntöjen määräämässä järjestyksessä, erottamispäätös astuu voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsotaan yhdistyksestä erotetuksi vasta sitten, kun yhdistyksen kokous on erottamispäätöksen vahvistanut. 

7 § Yhdistyksen syyskokous vahvistaa varsinaisten jäsenten sekä opiskelija- ja eläkeläisjäsenten samoin kuin yritys- ja yhteisöjäsenten vuosittaiset jäsenmaksut. Kunniajäsenet ovat vapaita jäsenmaksuista. Jäsenet, jotka ovat vanhojen sääntöjen 7 § perusteella saaneet vapautuksen jäsenmaksuista, säilyttävät näin saamansa edun. Hallituksella on lisäksi mahdollisuus myöntää jäsenmaksuvapautuksia sairaudesta, varattomuudesta, työttömyydestä, asevelvollisuuden suorittamisesta tai muista erityisistä syistä harkintansa mukaan. 

8 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään viisi mutta enintään yhdeksän muuta jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme kalenterivuotta. Kunakin vuonna kolmannes tai sitä lähinnä oleva kokonaisluku hallituksen jäsenistä on erovuorossa. Erovuorossa olevaa hallituksen jäsentä ei voida valita välittömästi uudelleen muuksi hallituksen jäseneksi kuin puheenjohtajaksi, eikä puheenjohtajaa välittömästi uudelleen. Hallituksen puheenjohtajan tai muun jäsenen paikan vapautuessa kesken toimikauden valitaan uusi puheenjohtaja tai jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi ensimmäisessä varsinaisessa kokouksessa, jossa se sääntöjen 11 §:n määräykset huomioon ottaen on mahdollista. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, ottaa ja erottaa toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä antaa näille toimintaohjeet. Hallitus päättää jäsentensä muustakin keskinäisestä tehtäväjaosta tarvittaessa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta pyytää. Päätöksen tekoon vaaditaan, että vähintään puolet hallituksen jäsenistä on päätöksen kannalla. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan kanta ratkaisee. Hallituksen kokouksiin voidaan kutsua erikoisalan osaston puheenjohtaja tai muu käsiteltäviin asioihin liittyvä asiantuntija, jolla on puhevalta, mutta ei äänivaltaa. Kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, joka tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. 

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja kumpikin yksin, tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa. Hallitus voi erikseen antaa nimenkirjoitusoikeuden myös ulkopuoliselle henkilölle henkilökohtaisesti yhdessä varapuheenjohtajan kanssa.

Tilit ja toimintakertomus 

10 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on yhdistyksen ja hallituksen pöytäkirjojen ja toimintakertomuksen ohella jätettävä viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun 15. päivänä tilintarkastajalle. Tämän on maaliskuun 30. päivään mennessä annettava kertomuksensa yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta. Yhdistyksen ja sen osastojen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan syyskokouksessa tilintarkastaja, toiminnantarkastaja ja heille varahenkilöt. 

Yhdistyksen kokoukset 

11 § Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokouksen huhtikuussa ja syyskokouksen marraskuussa hallituksen tarkemmin määräämänä aikana. Muita kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kaksikymmentä yhdistyksen jäsentä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää määrätyn asian käsittelemistä varten. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään neljätoista päivää ennen kokousta joko jäsenille lähetettävällä kirjeellä, sähköpostikutsulla tai jäsenlehdessä julkaistulla ilmoituksella. Yhdistyksen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, jonka kaksi kokouksen valitsemaa henkilöä tarkastaa. 

12 § Kevät- ja syyskokouksissa käsiteltävät asiat 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat. 
2. esitetään toimintakertomus ja päätetään niistä toimenpiteistä, joihin kertomus antaa aihetta. 
3. esitetään yhdistyksen tilit, toiminnan- ja tilintarkastajien lausunnot sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuullisille. 
4. käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat. 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat. 
2. päätetään hallituksen jäsenten sekä toiminnan- ja tilintarkastajien palkkioista. 
3. päätetään jäsenmaksun suuruudesta ja hyväksytään toimintasuunnitelma sekä talousarvio seuraavaa vuotta varten. 
4. päätetään hallituksen jäsenten määrästä. 
5. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle. 
6. valitaan tilintarkastaja, toiminnantarkastaja ja heille varahenkilöt. 
7. käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat.

Muissa kokouksissa käsitellään seuraavat asiat: 
1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat.
2. käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. 

13 § Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen samoin kuin yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että tätä tarkoittava päätös tehdään vähintään kolmeneljäsosalla annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kuukausi. Yhdistyksen purkamista käsittelevistä kokouksista toisen tulee olla varsinainen kokous.

14 § Jos yhdistys purkautuu, on yhdistyksen omaisuus luovutettava jollekin suomalaiselle sähkötekniikan alalla toimivalle oikeuskelpoiselle yhteisölle yhdistyksen päätöksen mukaisesti.