Apurahojen hakeminen

Sähköinsinööriliiton Säätiön apurahat

Kevään 2019 apurahojen haku päättyi 7.2.2019. Seuraa verkkosivuja seuraavan hakukierroksen aikataulujen osalta.

Säätiön tarkoituksena on tukea sähkötekniikan tieteellistä ja käytännöllistä kehittämistä edistämällä sähköalan tutkimusta, koulutusta ja tuotekehitystä. Apurahoja myönnetään vuonna 2019 ABB Strömberg -rahastosta suomalaisille hakijoille ja Suomalais-pietarilaisesta sähkötekniikan edistämisrahastosta, missä pääpaino on suomalaisissa opiskelijoissa ja tutkijoissa Pietarissa ja venäläisissä opiskelijoissa ja tutkijoissa Suomessa. Apurahaa voi hakea myös jatko-opintoihin tai tutkimukseen.

Sähköinsinöörit - SIL on sähköalan insinöörien ammatillis-aatteellinen yhdistys. Suomalaisen apurahan hakijan toivotaan olevan Sähköinsinöörit - SILin jäsen. Vaihto-opiskeluun liittyvää stipendiä haettaessa tulee hakijan kotimaassa ja vaihtokohteessa suoritettavien opintojen liittyä SILin edustamiin aloihin: sähkö, elektroniikka, ICT, automaatio, valaistus tai energia. Apurahan myöntämisen edellytyksistä päättää Säätiön hallitus.

Hakeminen tapahtuu vapaamuotoisella suomen- tai englanninkielisellä hakemuksella, josta tulee ilmetä seuraavat asiat: henkilötiedot, opiskelupaikan ja vaihtokohteen tiedot, vaihtovuoden kustannusarvio sekä vaihtovuoden opintosuunnitelma. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan vaihtokohteen hyväksymispäätös ja kotimaan opiskelupaikan opintorekisteriote, josta näkyy suoritettujen opintojen opintopisteet ja arvosanat sekä niiden keskiarvo. Mikäli hakija ei ole saanut vielä hyväksymispäätöstä vaihdosta, voidaan hakemus käsitellä ehdollisena. Jos apurahaa haetaan tutkimukseen, on liitteenä oltava tutkimussuunnitelma ja selvitys tutkimuksen muusta rahoituksesta.

Yksittäiselle hakijalle myönnettävän apurahan suuruus on 1 000 - 3 000 euroa riippuen Sähköinsinööriliiton Säätiöltä haettavien apurahojen kokonaismäärästä ja siitä, joutuuko opiskelija maksamaan itse vaihto-opiskelukohteen lukukausimaksut. Apurahan vastaanottaja vastaa mahdollisista stipendiin liittyvistä veroista.

Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 7.2.2019 osoitteessa:

Sähköinsinööriliiton Säätiö, Merikasarminkatu 7 J, 00160 Helsinki

Listätietoja: sil@sil.fi
____________________________________________________

Grants from the Finnish-Saint Petersburgish Fund of the Foundation of the Association of Electrical Engineers

Sähköinsinöörit - SIL is the professional-ideological association of electrical engineers in Finland. The Foundation of the Association of Electrical Engineers is announcing grants from ”the Finnish-Saint Petersburgish Fund for the Promotion of Electrotechnology”. The purpose of the Grants from this fund is to support both scientific and practical development of the electrotechnology in Finland and Russia by promoting research, education and product development in the area of electrotechnology. These Grants are mainly awarded to Finnish students and scientists in Russia and Russian students and scientists in Finland. Grants can also be applied for post graduate studies or research.

When the Grant is applied for exchange studies, both the studies of the applicant in his/her home country and in exchange destination must apply to the area of interest of the Association of Electrical Engineers: electricity, electronics, data communication, automation, lighting or energy. The Board of Directors of the Foundation will then decide on the qualifications to award the Grant.

The Application should be informal, either in English or in Finnish, and must have the following facts: personal data, details both for the applicant’s university/college and the exchange destination and the budget and study plan for the exchange year. Appendices for the Application must include the letter of acceptance from the exchange destination as well as extract from the study-register of the university/college in the applicant’s home country, where the credits and grades and the averages of the completed studies can be found. If the Grant is applied for research, the appendixes must include the research plan and details of any alternative funding for the research.

The amount of the Grant for a single applicant is 1 000 - 3 000 euro, depending on the total amount of applications to the Association of Electrical Engineers and whether the student himself/herself has to cover the tuition fee in the exchange destination. The recipient of the grant is responsible for possible taxes related to the grant.

The applications must be received latest 7.2.2019 in the address:

Sähköinsinööriliiton Säätiö, Merikasarminkatu 7 J, FI-00160 Helsinki

More information: sil@sil.fi