Energiaviraston luonnos valvontamenetelmiksi vaarantaa investoinnit sähköverkkoihin

12.12.2023

Carunan mukaan Energiavirasto esittää vahingollisia ja heikosti valmisteltuja muutoksia nykyisiin valvontamenetelmiin. Toteutuessaan muutokset heikentävät suomalaisen yhteiskunnan kriisinsietokykyä. Muutokset johtaisivat sähköverkkoinvestointien leikkauksiin, jolloin puhtaan siirtymän, huoltovarmuuden ja sähköistyvän yhteiskunnan kehityshankkeet viivästyisivät merkittävästi. Caruna on erittäin huolissaan Energiaviraston valvontamalliehdotuksesta. Siihen 1. lausuntokierroksen jälkeen esitetyt muutokset ovat luonteeltaan kosmeettisia eivätkä paranna yhtiön investointikykyä merkittävällä tavalla.

- Ehdotettu valvontamalliesitys vaarantaa kykymme investoida suomalaiseen sähköverkkoon ja vaarantaa perustehtävämme eli kyvyn huolehtia suomen huoltovarmuudesta. Esitetyt muutokset johtavat investointien leikkaamiseen ja sitä kautta sähkön toimitusvarmuuden sekä suomalaisen huoltovarmuuden heikkenemiseen. Myös siirtymä puhtaaseen energiaan hidastuisi ja puhtaan energian päälle rakennetut mahdollisuudet häviäisivät. Vahva viestimme on, että kriisien sävyttämässä ajassa Suomella ei ole varaa tinkiä huoltovarmuudesta”, sanoo Carunan talous- ja varatoimitusjohtaja Noora Neilimo-Kontio.

Ehdotetun mallin isoimmat muutokset koskevat verkko-omaisuuden arvon määrittämistä. Tämän osalta Energiavirasto ei lausunnoista huolimatta ole palannut nykyiseen malliin vaan esittää edelleen omaisuuden arvon jäädyttämistä, joka tuhoaa mahdollisuudet rahoittaa tulevaisuuden investoinnit. Verkko-omaisuuden arvon määrittämiseen liittyvillä muutoksilla on myös takautuvia vaikutuksia ja muutokset muuttavat jo tehtyjen investointien kannattavuutta.

Carunan arvion mukaan muutokset heikentävät merkittävästi sekä luottamusta Suomeen investointikohteena että pääomien saatavuutta muillakin toimialoilla. Epävarmuudella ja viranomaisten ennakoimattomilla päätöksillä on jo ennestään korkeita rahoituskustannuksia nostava vaikutus, mikä estäisi tulevaisuuden investoinnit ja lisäisi painetta nostaa asiakashintoja.

- Olemme erittäin huolissamme Energiaviraston esittämistä muutoksista ja pidämme 2. lausuntokierrokselle tehtyjä muutoksia täysin riittämättöminä turvaamaan tarvittavat investoinnit. Energiavirasto on tehnyt selkeästi virheellisen vaikutusarvioinnin väittäessään, että esitetyt muutokset turvaavat yhtiöiden investointikyvyn. Tilanne on vielä pelastettavissa palaamalla verkko-omaisuuden arvostuksen osalta nykyiseen menetelmälogiikkaan. Uskon, että lopullinen valvontamalli mahdollistaa tarvittavat investoinnit suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen ja siten palvelee suomalaisten kotien ja koko yhteiskunnan tarpeita myös pitkällä tähtäimellä, sanoo Neilimo-Kontio.

Energiavirasto on pyytänyt uusia lausuntoja valvontamenetelmiksi seuraaville valvontajaksoille 2024–2027 ja 2028–2031. Energiaviraston asettamat sähkö- ja maakaasuverkkojen valvontamenetelmät määrittelevät raamit energian siirron ja jakelun toimintaedellytyksille, investoineille ja hinnoittelulle seuraavaksi 8-vuotiskaudeksi. Caruna on lähettänyt lausuntonsa jo aiempaan ehdotukseen ja osallistuu myös uuteen lausuntokierrokseen, joka päättyy 15.12.2023

Lue Carunan lausunto

Lue Energiateollisuus ry:n lausunto