Kansainvälinen haastekilpailu kivihiilen korvaamiseksi

25.10.2019

Helsinki valmistelee kansainvälistä Helsinki Energy Challenge -haastekilpailua, jolla haetaan ratkaisua kivihiilen korvaamiseen Helsingin lämmityksessä mahdollisimman kestävästi ja mahdollisimman vähäisellä biomassan käytöllä.

Helsinki on sitoutunut kantamaan vastuunsa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 tavoitteeksi on asetettu hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035 mennessä. Tällä hetkellä merkittävä osuus, noin 56 prosenttia, Helsingin hiilidioksidipäästöistä aiheutuu lämmittämiseen käytetyn energian tuotannosta. Hiilineutraaliuden saavuttaminen edellyttääkin muiden toimenpiteiden lisäksi myös lämmöntuotannon päästöjen merkittävää vähentämistä nykyisestä.

Kivihiiltä käyttävät voimalaitokset sijaitsevat Hanasaaressa ja Salmisaaressa. Hanasaaren voimalaitoksen sulkemisesta vuoteen 2024 mennessä on tehty jo päätös. Hallituksen kiellettyä kivihiilen polton vuodesta 2029 alkaen, myös Salmisaaressa kivihiileen perustuva tuotanto on ajettava alas vuoteen 2029 mennessä. Päätökset tulevaisuuden energiantuotannon investoinneista tuleekin tehdä lähivuosina.

Merkittävä osa kivihiilellä tuotetusta lämmöstä on tähän mennessä suunniteltu korvattavan biomassaan perustuvalla tuotannolla. Biomassan käyttö lämmöntuotantoon ei ole kuitenkaan ongelmatonta. Biomassa on päästötöntä vain laskennallisesti eikä se tule ratkaisemaan globaalia ilmasto-ongelmaa myöskään sen rajallisen saatavuuden vuoksi. Lisäksi sen käyttö aiheuttaisi todennäköisesti logistisia haasteita. Pitkän tähtäimen vastuullisten energiaratkaisujen tuleekin perustua muihin, päästöttömiin tuotantomuotoihin biomassan sijaan. Helsinki ei halua korvata yhtä kyseenalaista polttoainetta toisella kyseenalaisella polttoaineella vaan etsiä kauaskantoisia vastuullisia ratkaisuja.

Helsingin kaupungin omistama energiayhtiö Helen on jo tehnyt suunnitelmia kivihiilen korvaavien ratkaisujen löytymiseksi ja osaratkaisuja on jo löytynyt. Helsingin kaupungin kannalta ideaalia ratkaisujen yhdistelmää ei ole kuitenkaan vielä löytynyt. Helsinki Energy Challenge -kilpailulla haetaan olemassa olevia suunnitelmia mahdollisesti täydentäviä ratkaisuja ja myös täysin uusia mahdollisuuksia, joilla biomassan käyttö saadaan mahdollisimman vähäiseksi.