Mitsubishi Electric Corporation tekee strategisen sijoituksen EKE-Elektroniikka Oy:öön

2.6.2020

EKE-Elektroniikka, johtava riippumaton junatietojärjestelmien toimittaja, ilmoitti, että Mitsubishi Electric Corporation on tehnyt strategisen sijoituksen EKE-Elektroniikka Oy:öön ja ostanut 34% yhtiön osakkeista EKE-konsernilta.

Sijoituksen lisäksi EKE-Elektroniikka ja Mitsubishi Electric tekevät laaja-alaisen yhteistyösopimuksen. Sopimuksen myötä EKE-Elektroniikka pääsee nopeasti kasvaville uusille markkinoille Aasiassa ja Yh­dysvalloissa. Samalla yritys saa lisäresursseja älykkäiden junatietojärjestelmiensä (Train Control and Manage­ment System; TCMS) ja etävalvontajärjestelmiensä (Remote Control Monitoring System; RCMS) kehittämi­seen. EKE-Elektroniikka pystyy myös tarjoamaan asiakkailleen entistä laajempaa ja strate­gisempaa tuoteportfoliota yhteistyössä Mitsubishi Electricin kanssa. Yhteistyö avaa myös mahdolli­suuden EKE-Elektroniikan junatietojärjestelmien ja Mitsubishi Electricin propulsiojärjestelmien integroimiselle.

Mitsubishi Electric pääsee hyödyntämään EKE-Elektroniikan teknologisesti edistyneitä tuotteita ja rat­kaisuja ja pystyy tarjoamaan asiakkailleen uusimpia junatieto- ja etävalvontajärjestelmiä. Mitsubishi Electric hyötyy myös EKE-Elektroniikan nopeista ja ketteristä tuotekehitys- ja projektinjohto­meto­deis­ta. Yhteistyössä EKE-Elektroniikan kanssa Mitsubishi Electric voi tarjota asiakkailleen entistä katta­vampia ratkaisuja ja projekteja maailmanlaajuisesti.

“Olemme innoissamme saadessamme Mitsubishi Electricin EKE-Elektroniikan osakkaaksi ja kump­paniksi”, sanoi EKE-Elektroniikka Oy:n toimitusjohtaja Marko Mäkinen. “Mitsubishi Electric on johtava globaali toimija junajärjestelmien markkinoille ja yhdessä heidän kanssaan pystymme kasvamaan nope­ammin ja saamaan uusia asiakkuuksia etenkin Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Yhdysvalloissa. Yhteistyö aut­taa meitä paketoimaan innovatiivisia teknologioitamme uusiksi modulaarisiksi ratkaisuiksi, joita voim­me yhdessä tarjota maailmanlaajuiselle asiakaskunnalle. Yhtiöiden maantieteellinen yhteensopivuus on myös hyvä, sillä Mitsubishi Electricin päämarkkina-alueet ovat olleet Yhdysvallat ja Aasia, Intia mukaan lukien, kun taas EKE-Elektroniikka on perinteisesti ollut vahva toimija Euroopassa, Austra­liassa ja Kiinassa.”

“Viime vuosina junateknologian ja -tietojärjestelmien markkinoilla on nähty aktiivista konsolidaatio­kehi­tystä. EKE-Yhtiöt ovat seuranneet tarkkaan tätä trendiä ja olemme aktiivisesti etsineet pitkän tähtäi­men strategiaamme tukevia mahdollisuuksia. Viime vuonna EKE-Elektroniikka investoi ennakoivaan etävalvontaan ostamalla englantilaisen Humaware Ltd:n. Nyt vahvistamme asemaamme junatieto- ja etävalvontajärjestelmien markkinoilla entisestään Mitsubishi Electricin vähemmistösijoituksen ja yh­teis­työsopimuksen myötä”, kommentoi EKE-Elektroniikka Oy:n hallituksen puheenjohtaja Riitta Ekengren. “Mitsubishi Electric teki meille hyvän tarjouksen, josta molemmat osapuolet hyötyvät. Globaalin markkinajohtajan tekemä sijoitus ja vähemmistöomistus antaa EKE-Elektroniikalle lisää voimavaroja mutta pitää yhtiön kuitenkin tiukasti itsenäisenä ja suomalaisessa kontrollissa, mikä on meille tärkeää. Mitsubishi Electricillä ja EKE-Yhtiöitä yhdistää myös molemminpuolinen sitoutuminen erinomaisen tekniikan ke­hittämiseen ja kestävään pitkän tähtäimen kasvuun. Sijoitus on myös mahtava uutinen EKE-Elek­tro­niikan työntekijöille, sillä järjestely luo heille entistäkin enemmän mahdollisuuksia oppimiseen ja amma­tilliseen kehittymiseen.”

”EKE-Elektroniikan Trainnet®-junatietojärjestelmät ja SmartVision™-etävalvontajärjestelmät tunne­taan laajalti innovatiivisista ominaisuuksistaan ja joustavasta arkkitehtuuristaan”, sanoi Mitsubishi Electricin Public Utility Systems Groupin toimitusjohtaja Hideki Fukushima. “Olemme ylpeitä ja innoi­ssamme sijoituksestamme ja yhteistyöstä EKE-Elektroniikan kanssa. Olemme vaikuttuneita EKE-Elektroniikan osaamisesta ja tuotteista, joita se on kehittänyt 30-vuotisen historiansa aikana. Mitsu­bishi Electric ja EKE-Elektroniikka pystyvät yhdessä tarjoamaan aidosti uraauurtavia teknologioita ja ratkaisuja älykkäiden junajärjestelmien markkinoilla.”

EKE-Elektroniikan nykyinen johto jatkaa toimitusjohtaja Marko Mäkisen johdolla, ja EKE-Elektroniikan tuotekehitystoiminta pysyy Suomessa. EKE-Elektroniikka kehittää ja tukee kaikkia nykyisiä tuotteitaan normaalisti, mutta sijoitus ja yhteistyö Mitsubishi Electricin kanssa mahdollistaa EKE-Elektroniikalle sen tarjonnan vahvistamisen ja jalanjäljen kasvattamisen Suomessa entisestään.


EKE-Elektroniikka on johtava raideliikennekaluston hallintaan tarkoitettujen älykkäiden ratkaisujen toimittaja.