Turvallisuussuunnittelun puutteet johtivat sähkötapaturmaan

12.4.2021

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi sähköalan yrityksen turvallisuuskoordinaattorin 50 päiväsakon ja rakennusalan yrityksen työpäällikön 25 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Sähköalan yritys toimi rakennuttajana ja rakennusalan yritys päätoteuttajana. Syyte vammantuottamuksesta ja vaatimus yhteisösakon tuomitsemisesta hylättiin.

Laiminlyönnit tulivat ilmi sähköaseman kunnostustyössä Vantaalla elokuussa 2018 tapahtuneen sähkötyötapaturman myötä. Urakoitsijana toiminut peltiseppä oli tekemässä sähköaseman muuntajien väliseinän pellitystä. Peltiseppä luuli, että sähköasema on työn aikana kokonaan jännitteetön. Todellisuudessa työt oli tarkoitus tehdä niin, että sähköaseman toinen muuntaja on jännitteellinen ja toinen jännitteetön. Työ oli tarkoitus tehdä aina jännitteettömällä puolella. Muuntajien välisessä seinässä oli ylijännitesuoja, jota ei ollut huomioitu töiden suunnittelussa. Peltiseppä oli siirtämässä väliseinän hattupeltejä, jolloin pelti oli mennyt noin puolen metrin päähän ylijännitesuojasta. Tämän seurauksena syntyi jännitteellinen valokaari, joka aiheutti peltisepälle vakavan sähköiskun.

Sähköasemalla työskenneltiin 110 kilovoltin jännitteiden läheisyydessä, joten käräjäoikeuden mukaan vahingonvaara on ollut erityisen vakava. Päätoteuttajalla ei ollut erityistä sähköteknistä osaamista, minkä vuoksi rakennuttajan olisi tullut yksilöidä vaaratekijät suuremmalla tarkkuudella.

Käräjäoikeuden mukaan rakennuttajan tekemässä turvallisuusasiakirjassa oli puutteita. Siinä ei ollut ilmoitettu muuntajan ominaisuuksista ja olosuhteista aiheutuvia vaaratekijöitä riittävällä tarkkuudella, eikä se täyttänyt rakennustyöasetuksen vaatimuksia.

Päätoteuttaja ei ollut tehnyt työmaalle rakennustyöasetuksen mukaista turvallisuussuunnitelmaa. Käräjäoikeus totesi, että rakennuttajan puutteellinen turvallisuusasiakirja ei vapauta työpäällikköä vastuusta, koska tämä ei ollut pyytänyt tietoihin tarkennusta tai edes yrittänyt laatia suunnitelmaa.

Lisäksi tapauksessa arvioitiin sitä, toimiko rakennusalan yritys työmaalla päätoteuttajana. Käräjäoikeus katsoi, että vaikka nimeämistä ei olisi tapahtunut, on rakennusalan yrityksellä ollut työmaan kokonaisjohto- ja valvonta, ja se on ollut rakennustyömaalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävä taho ja siten työmaalla päätoteuttajan asemassa.

Työsuojelun lakimies Tanja Välke Etelä-Suomen aluehallintovirastosta painottaa, että rakennustyön turvallisuussuunnittelussa tulee aina ottaa huomioon työmaan erityispiirteet.

- Kun työskennellään sähkövaarallisella työmaalla, on erityisen tärkeää huomioida sähkövaarat työvaiheiden suunnittelussa ja kirjallisissa suunnitelmissa, Välke muistuttaa.