Tuulivoimarakentaminen tienpitäjän näkökulmasta -selvitys valmistunut

Tuulivoimarakentaminen tienpitäjän näkökulmasta -selvitys valmistunut

17.4.2023

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on yhteistyössä muiden toimijoiden (Pirkanmaan ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Väylävirasto ja Tuulivoimayhdistys) kanssa laatinut selvityksen tuulivoimarakentamisesta tienpitäjän näkökulmasta selkeyttääkseen ja sujuvoittaakseen toimintaa eri osapuolten kesken. Tuulivoimarakentamisen maanteihin liittyvät haasteet selviävät parhaiten, kun asiat selvitetään ja toimenpiteisiin ryhdytään riittävän ajoissa ja työtä tehdään vuorovaikutteisesti. ELY-keskus edistää vihreää siirtymää ja energiaomavaraisuutta.

Tuulivoimarakentamisen määrä on viime aikoina kasvanut Suomessa räjähdysmäisesti. Vuoden 2022 lopussa Suomessa oli yhteensä 1 393 tuulivoimalaa, joista 437 kpl rakennettiin kuluneen vuoden aikana. Trendi jatkuu, mitä kuvaa se, että vuoden 2023 alussa kaavoitusvaiheessa on noin 6 000 ja esisuunnitteluvaiheessa noin 1 800 tuulivoimalaa.

Tuulivoimarakentaminen synnyttää merkittävästi kuljetuksia maanteille. Maantieverkolle haasteita aiheuttavat tuulivoimaloiden suurten osien erikoiskuljetukset ja voimala-alueen rakentamisesta vähäliikenteiselle maantieverkolle aiheutuva kuormitus. Tuulivoimalan pääkomponenttien kuljetukset ovat niin suuria mitoiltaan ja massoiltaan, että kuljetukset usein edellyttävät maanteille toimenpiteitä. Tyypillisesti erikoiskuljetus voi tarvita esimerkiksi lisää tilaa risteyksissä ja edellyttää mm. valaisimien, portaalien, liikennemerkkien, puiden ja muiden rakenteiden poistamista kuljetuksen ajaksi. Tuulivoimarakentaminen synnyttää paljon myös muuta raskasta liikennettä, kuten kiviaines- ja betonikuljetuksia. Suurimmat haasteet kohdistuvat rakennuspaikan lähellä sijaitsevalle vähäliikenteisemmälle maantieverkolle. Vähäliikenteinen tieverkko on suurelta osin rakenteiltaan puutteellista ja kestää huonosti suuria erikoiskuljetuksia ja voimala-alueen rakentamiseen tarvittavien kiviainesten ja betonin kuljetusten aiheuttamaa kuormitusta.

ELY-keskusten mahdollisuudet tehdä kuljetusten edellyttämiä toimenpiteitä ovat hyvin rajalliset ja toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen jäävätkin tuulivoimatoimijoiden vastuulle. Maantieverkolle tehtävät toimenpiteet edellyttävät oikea-aikaista vuoropuhelua ja asioista sopimista tuulivoimatoimijan ja tienpitäjän välillä.

Tuulivoimarakentaminen synnyttää merkittävästi kuljetuksia maanteille.